Senin, 20 Januari 2014

UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Mata Kuliah    : Al-Islam III
Dosen              : M.Samson Fajar
Prodi               : BK, Pend. Sejarah, Pend. Ekonomi
Perhatian:
  1. 1.      Berdo’alah kepada Allah swt sebelum mengerjakan soal
  2. 2.      Tulis nama dan Npm , prodi dalam lembar jawaban
  3. 3.      Tulislah jawaban dengan tulisan tangan pada kerta fulio bergaris
  4. 4.      Kumpulkan ketikan jadwal UAS dilaksanakan kepada ketua kelas dan diserahkan ke kantor FAI


SOAL:
  1. 1.      Jelaskan makna filosofis dari ibadah zakat, dilihat dalam prespektif ibadah, sosial dan ekonomi ?
  2. 2.      Bagaimana Prinsip islam mengajarkan ummatnya dalam bermuammalah (jual beli, berniaga dan berusaha ?
  3. 3.      Bagaimana Islam membangun keluarga sakinah mawadah wa rahmah, dari awal persiapan menikah, proses menikah sampai bercerai ? jelaskan !
  4. 4.      Bagaimaana Islam mengajarkan ummatnya mendidik anak ?
  5. 5.      Bagaimana anda melihat Islam sebagai agama dalam konstalasi membangun Peradaban di bandingkan dengan peradaban barat ?

Selamat mengerjakan