Senin, 20 September 2010

AL_ISLAM II FKIP

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Mata Kuliah/Kode MK : Al Islam II
Semester/SKS : II/2 SKS
Fakultas / Jurusan/Prodi : Semua Jurusan/PS
Dosen/Tim Dosen : M.Samson Fajar , M.Sos.I

1. Diskripsi materi
Mata kuliah ini akan membahas dengan titik tekan pada pembelajaran pemahaman akhlakul karimah yang meliputi Akhlaq kepada Allah, Rasul, orang tua, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bernegara. Secara kontekstual materi-materi ini akan diintegrasikan dengan profesi kependidikan, sehingga akan melahirkan para pendidik yang berakhlakul karimah.

2. Tujuan Perkuliahan
1. Agar mahasiswa memahami pengertian akhlak dan ruang lingkupnya
2. Agar mahasiswamemahami tentang perbedaan signifikan antara akhlak dan moral
3. Agar mahasiswa memahami dan mengamalkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari secara spesifik dalam kehidupan profesi kependidikan.

3. Kegiatan perkuliahan
No Pertemuan ke- Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan
1 I Kontrak kuliah:
1. Tata tertib perkuliahan dan sanksi
2. Penjelasan Sistematika Penilaian
3. Pengantar al-Islam II
2 II Dekripsi Akhlak:
1. Definisi Akhlak
2. Macam-macam akhlak
3. Perbedaan akhlak dan Moral
4. Urgensi akhlak dalam kehidupan
5. Urgensi akhlak dalam kehidupan pendidikan
3 III Akhlak Kepada Allah swt :
1. Taqwa, Cinta, Ridho, Khauf, Roja’, Ikhlas, Syukur, Taubat dan tawakkal
2. Implementasi akhlak di atas dalam kehidupan
4 IV Akhlak kepada Rosulullah saw:
1. Mahabbah, Memuliakan, mentaati, sholawat dan salam
2. Implementasi akhlak kepada Rosul dalam kehidupan pendidikan
5 V Akhlak terhadap diri sendiri:
1. Shidiq, Amanah, Istiqomah, Iffah, Syaja’ah, mujahadah, tawadu, malu dan sabar
2. Implementasi akhlak terhadap rasul dalm profesi kependidikan
6 VI Akhlak terhadap keluarga:
1. Hak dan kewajiban dalam keluarga
2. Akhlak suami istri
3. Akhlak orang tua kepada anak
4. Akhlak anak kepada orang tua
5. Implementasi akhlak terhadap keluarga bagi seorang pendidik
7 VII Akhlak Bersaudara Dan Bertetangga:
1. Hak Dan Kewajiban Dalam Bersaudara
2. Hak dan kewajiban dalam bertetangga
3. Implementasi dalam kehidupan pendidikan
8 VIII Akhlak seorang pendidik kepada Murid:
1. Hak dan kewajiban guru
2. hak dan kewajiban seorang murid
9 IX Mid Smester
10 X Akhlak kepada Masyarakat:
1. Akhlak bertamu dan menerima tamu
2. Akhlak dalam kehidupan social kemasyarakatan
3. Implementasi akhlak kepada masyarakat dalam dunia kependidikan.

11 XI Akhlak bernegara :
1. Akhlak pemimpin kepada rakyatnya
2. Akhlak rakyat kepada pemimpinya
3. konsep musyawarah dan demokrasi
12 XII Islam Rahmatan Lil-Alamin :
1. Konsepsi Ilahiyah Yang Masih Menara Gading
2. Implementasi rahmatan lil-Alamin diawali dari kampus
13 XIII Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar :
1. Konsepsi Dakwah Dalam Islam
2. Konsepsi amar makruf nahi munkar
3. Implementasi dakwah dan amar makruf dalam pendidikan
14 XIV Ujian smester

4. Tugas
No Mandiri Terstruktur
1 A A
2 B B

5. Literatur
a. Al Qur’an dan terjemah, depag RI
b. Abul A’la al Maududi, Prinsip-prinsip ajaran Islam, al Ma’arif Bandung
c. Drs. Razak Nazaruddin, Dienul Islam, Al Ma’arif Bandung
d. Musthafa Kamal, Fiqih Islam, PP Muhammadiyah, yogya karta
e. Mahmud Saltut, Al Islam, Aqidah dan Syari’ah
f. Drs. Yunahar Ilyas, Lc, Kuliah Akidah
g. Drs . Yunahar Ilyas, Lc. Kuliah akhlak
6. Evaluasi
A ... ………..
B. ...............

7. Tata Tertib Perkuliahan


DosenM.Samson Fajar, S.sos.I
NBM: 996544

Tidak ada komentar: