Senin, 20 Januari 2014

UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Mata Kuliah    : Al-Islam III
Dosen              : M.Samson Fajar
Prodi               : BK, Pend. Sejarah, Pend. Ekonomi
Perhatian:
  1. 1.      Berdo’alah kepada Allah swt sebelum mengerjakan soal
  2. 2.      Tulis nama dan Npm , prodi dalam lembar jawaban
  3. 3.      Tulislah jawaban dengan tulisan tangan pada kerta fulio bergaris
  4. 4.      Kumpulkan ketikan jadwal UAS dilaksanakan kepada ketua kelas dan diserahkan ke kantor FAI


SOAL:
  1. 1.      Jelaskan makna filosofis dari ibadah zakat, dilihat dalam prespektif ibadah, sosial dan ekonomi ?
  2. 2.      Bagaimana Prinsip islam mengajarkan ummatnya dalam bermuammalah (jual beli, berniaga dan berusaha ?
  3. 3.      Bagaimana Islam membangun keluarga sakinah mawadah wa rahmah, dari awal persiapan menikah, proses menikah sampai bercerai ? jelaskan !
  4. 4.      Bagaimaana Islam mengajarkan ummatnya mendidik anak ?
  5. 5.      Bagaimana anda melihat Islam sebagai agama dalam konstalasi membangun Peradaban di bandingkan dengan peradaban barat ?

Selamat mengerjakan


Kamis, 16 Januari 2014

PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Mata Kuliah : al-Islam 2
Dosen : M.Samson Fajar, M.Sos.I
Prodi : Menejemen/Akutansi

Perhatian:
1. Kerjakan di Rumah dengan tulis tangan
2. Tulis nama dan NPM
3. Kumpulkan pada Ketua Kelas pada Jadwal UAS al-Islam

Soal:
1. Apakah yang anda ketahui tentang akhlak ? jelaskan !
2. Bagaimanakah kita berakhlak kepada Allah swt ? jelskan dan berikan contoh !
3. Bagaimanakah kita meneladani Rasulullah saw dalam menjalankan ekonomi ?
4. Islam sangat perhatian dengan Ekonomi! jelaskan perbedaan ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional !
5. Bagaimana Islam memandang alam semesta, ditinjau dari konsep Rahmatan lil alamin ? jelaskan