Rabu, 11 September 2013

Sap al-Islam II Ekonomi

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Mata Kuliah/Kode MK           : Al Islam II
Semester/SKS                         : II/2 SKS
Fakultas / Jurusan/Prodi          : Ekonomi/all Prody
Dosen/Tim Dosen                   : M.Samson Fajar , M.Sos.I

1. Diskripsi materi
Mata kuliah ini akan membahas dengan titik tekan pada pembelajaran pemahaman akhlakul karimah yang meliputi Akhlaq kepada Allah, Rasul, orang tua, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bernegara. Secara kontekstual materi-materi ini akan diintegrasikan dengan profesi ekonomi, sehingga akan melahirkan para pendidik yang berakhlakul karimah.

2. Tujuan Perkuliahan
a.       Agar mahasiswa memahami pengertian akhlak dan ruang lingkupnya
b.      Agar mahasiswamemahami tentang perbedaan signifikan antara akhlak dan moral
c.       Agar mahasiswa memahami dan mengamalkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari secara spesifik dalam kehidupan profesi sebagai seorang ekonom baik akuntan ataupun menejer


3. Kegiatan perkuliahanNo
Pertemuan ke-
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan
1
I
Kontrak kuliah:
1. Tata tertib perkuliahan dan sanksi
2. Penjelasan Sistematika Penilaian
3. Pengantar al-Islam II
2
II
Dekripsi Akhlak:
1. Definisi Akhlak
2. Macam-macam akhlak
3. Perbedaan akhlak dan Moral
4. Urgensi akhlak dalam kehidupan
5. Urgensi akhlak dalam kehidupan pendidikan

3
III
Akhlak Kepada Allah swt :

1. Taqwa, Cinta, Ridho, Khauf, Roja’, Ikhlas, Syukur, Taubat dan tawakkal
2. Implementasi akhlak di atas dalam kehidupan

4
IV
Akhlak kepada Rosulullah saw:

1. Mahabbah, Memuliakan, mentaati, sholawat dan salam
2. Implementasi akhlak kepada Rosul dalam kehidupan pendidikan

5
V
Akhlak terhadap diri sendiri:

1. Shidiq, Amanah, Istiqomah, Iffah, Syaja’ah, mujahadah, tawadu, malu dan sabar
2. Implementasi akhlak terhadap rasul dalm profesi kependidikan

6
VI
Akhlak terhadap keluarga:
1. Hak dan kewajiban dalam keluarga
2. Akhlak suami istri
3. Akhlak orang tua kepada anak
4. Akhlak anak kepada orang tua
5. Implementasi akhlak terhadap keluarga bagi seorang pendidik

7
VII
Akhlak Bersaudara Dan Bertetangga
1. Hak Dan Kewajiban Dalam Bersaudara
2. Hak dan kewajiban dalam bertetangga
3. Implementasi dalam kehidupan pendidikan

8
VIII
Akhlak seorang pendidik kepada Murid:
1. Hak dan kewajiban guru
2. hak dan kewajiban seorang murid

9
IX
Mid Smester

10
X
Akhlak kepada Masyarakat:
1.      Akhlak bertamu dan menerima tamu
2.       Akhlak dalam kehidupan social kemasyarakatan.
3.      Implementasi akhlak kepada masyarakat dalam dunia kependidikan
11
XI
Akhlak bernegara :

1.Akhlak pemimpin kepada rakyatnya
2. Akhlak rakyat kepada pemimpinya
3. konsep musyawarah dan demokrasi
12
XII
Islam Rahmatan Lil-Alamin
1. Konsepsi Ilahiyah Yang Masih Menara Gading
2. Implementasi rahmatan lil-Alamin diawali dari kampus

13
XIII
Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar I
1. Konsepsi Dakwah Dalam Islam
2. Konsepsi amar makruf nahi munkar
3. Implementasi dakwah dan amar makruf dalam pendidikan
14
XIV
Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar II
1. Konsepsi Dakwah Dalam Islam
2. Konsepsi amar makruf nahi munkar
3. Implementasi dakwah dan amar makruf dalam pendidikan
15
XV
Review dan Evaluasi

16
XIV
Ujian smester4.Unsur Penilaian:
a. Tugas /Quis
b. Mid Smester
c. Ujian Semester

5. Literatur
a. Al Qur’an dan terjemah, depag RI
b. Abul A’la al Maududi, Prinsip-prinsip ajaran Islam, al Ma’arif Bandung
c. Drs. Razak Nazaruddin, Dienul Islam, Al Ma’arif Bandung
d. Musthafa Kamal, Fiqih Islam, PP Muhammadiyah, yogya karta
e. Mahmud Saltut, Al Islam, Aqidah dan Syari’ah
f. Drs. Yunahar Ilyas, Lc, Kuliah Akidah
g. Drs . Yunahar Ilyas, Lc. Kuliah akhlak

6. Evaluasi
A ... ………..
B. ...............
DosenM.Samson Fajar, M, Sos.I
NBM: 996544SAP al-ISlam III

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Mata Kuliah/Kode MK        : Al Islam 3
Semester/SKS                        : V/2 SKS
Fakultas / Jurusan/Prodi      : All Prodi
Dosen/Tim Dosen                  : M.Samson Fajar , M.Sos.I

1.      Diskripsi Mata Kuliah/ silabus
            Mata kuliah al Islam 3 dalam hal ini ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muammalah.
2.      Tujuan Perkuliahan
a.         Agar mahasiswa memahami agama islam dengan pendekatan fiqih
b.                  Agar mahasiswa memiliki kopetensi fiqih, sebagai     bekal mereka
c.          Agar mahasiswa mampu mengamalkan islam sesuai dengan petunjuk as      Sunnah as Shohihah
d.                  Agar mahasiswa mampu mengaplikasikan fiqih dalams kehidupan..


No
Pertemuan
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1
I
Kontrak Kuliah: Tata tertib dan Motivasi Belajar Fiqih II
2
II
Fiqih: Antara Formalistik fiqih dan Tujuan Fiqih, upaya dalam membangun karakter Ummat
3
III
Zakat dan Ruang Lingkupnya
4
IV
Muammalah , Jihad: Hukum dan Hikmahnya dalam menegakan islam
5
V
Muammalah, Jual beli: Hukum dan Kaifiyahnya dalam membangun ekonomi ummat
6
VI
Muammalah: Riba’ dan ruang lingkupnya serta hikmah dalam pelaranganya
7
VII
Muammalah; Masalah Aqad-aqad dalam Islam: Hukum, jenis dan hikmahnya dalam perekonomian islam
8
VIII
Hukum-hukum yang berkaitan dengan harta.
9
IX
Mid Smester
10
X
Nikah : Hukum dan kaifiyahnyaa serta hikmahnya dalam membangun keluarga
11
XI
Hal-hal yang berkaitan dengan Nikah: Talaq, Lian, Hadanah dll
12
XII
Warisan dan Hukum nya serta hikmahnya dalam menegakan keadilan
13
XIII
Sumpah dan Nadzar serta makanan dan minuman
14
XIV
Jinaayah dan hukumnya
15
XV
Hudud dan hukumnya
16
XVI
Semester

4.Unsur Penilaian:
a. Tugas /Quis
b. Mid Smester
c. Ujian Semester
5. Literatur
a. Al Qur’an dan terjemah, depag RI
b. Abul A’la al Maududi, Prinsip-prinsip ajaran Islam, al Ma’arif Bandung
c. Drs. Razak Nazaruddin, Dienul Islam, Al Ma’arif Bandung
d. Musthafa Kamal, Fiqih Islam, PP Muhammadiyah, yogya karta
e. Mahmud Saltut, Al Islam, Aqidah dan Syari’ah
f. Drs. Yunahar Ilyas, Lc, Kuliah Akidah
g. Drs . Yunahar Ilyas, Lc. Kuliah akhlak

DosenM.Samson Fajar, M, Sos.I
NBM: 996544
Kontrak Kuliah

1.    Disiplin Waktu
a.       10.00-11.40 di Gedung E. 1.6.1.8
b.      Terlambat 15 Menit, boleh Masuk  duduk di depan, 30 menit mendengarkan di luar
c.       Dosen tidak hadir 30 menit , dipersilahkan pulang

2.    Disiplin Belajar
a.         Tugas, UTS, UAS
b.         Mahasiswa Aktif dalam kuliah
c.          

3.    Disiplin Penampilan
a.         Mahasiswa membawa perangkat perkuliahan
b.         Mahasiswa Membawa al-qur’an
c.         Mahasiswa berpakaian yang rapih, sopan sesuai syariat Islam
d.        Kalau yang melanggar, silahkan meninggalkan perkuliahan.


Dosen                                                              Perwakilan Mahasiswa


M.Samson Fajar                                              Fajri Ari Wibawa