Kamis, 24 Februari 2011

SAP Fiqih Siyasah KPI

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Mata Kuliah/Kode MK : Fiqih Siyasah
Semester/SKS : II/2 SKS
Fakultas / Jurusan/Prodi : KPI
Dosen/Tim Dosen : M.Samson Fajar , M.Sos.I

1. Diskripsi materi
Mata kuliah ini akan membahas tentang konsepsi Fiqih Siyasah yang diawali ari definisi sampai konsep siyasah Islamiyah Era modern yang diterapkan oleh ummat Islam. Dari mata kuliah ini akan mendapatkan sebuah gambaran bagaimanakah sebenarnya konsep siyasah (politik) Islam yang sebenarnya, dan pada tataran realita seperti apa ummat Islam menerapkanya.
2. Tujuan Perkuliahan
1. Agar mahasiswa memahami pengertian Fiqih siayasah
2. Agar mahasiswamemahami tentang Konsepsi Siyasah Islamiyah yang ideal
3. Agar mahasiswa memahami dan mengamalkan Konsepsi Siayasah yang benar dalam rangka mempersiapkan diri menjadi generasi pemimpin masa depan


3. Kegiatan perkuliahan


No Pertemuan ke- Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
1 I Kontrak kuliah: 1. Tata tertib perkuliahan dan sanksi
Penjelasan Sistematika Penilaian,Pengantar Fiqih Siyasah
2 II Dekripsi Fiqih Siyasah 1. Definisi Fiqih iyasah
Fiqih Siyasah dalam pandangan para ahli
3. Objek dan Metode Kajian Fiqih Siyasah

3 III Konsepsi Kepemimpinan dalam pandangan para Ulama’
1. Definisi kepemimpinan
2. Kepemimpinan menurut Tokoh
4 IV Kedudukan Fiqih Siyasah dalam Hukum Islam 1. Kedudukan Fiqih Siyasah dalam Hukum Islam
5 V Pembidangan Fiqih Siyasah 1. Bidang-Bidang Fiqih Siyasah dalam hukum Islam

6 VI Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah; Pengertian dan Konsepsi Khilafah, Imamah dan Imaroh
7 VII Konsep Negara Hak Kewajiban Imam dan Rakyat. Konsep Negara dalam Islam
Hak dan kwajiban Pemimpin terhadap rakyat
8 VIII Teori Ketatanegaraan Dalam Islam Teori-teori Tatanegara dalam Islam
Pandangan Para Tokoh
9 IX Mid Smester
10 X Teori politik Moderen; Teori-teori Politik dalam Islam
11 XI Sistem Politik Islam di Masa Nabi Sejarah Perpolitikan Islam masa nabi
Subtansi politik masa nabi
12 XII Sistem Politik Islam di Masa Khulafaurrasyidin Sejarah Perpolitikan Islam masa Khilafah rosyidah
Subtansi politik masa Khilafah Rasyidah
13 XIII Sistem Politik Islam di Masa Umawiyah, Abbasiyah dan Fathimiyah Sejarah Perpolitikan Islam masa Umawiyah, Abbasiyah dan Fathimiyah
Subtansi politik masa Umawiyah, Abbasiyah dan Fathimiyah
14 XIV Sistem Politik Islam Harokah Islamiyah Sistem politik Harokah Islamiyah yang ada di dunia
15 XV Sistem Politik Islam di Indonesia Sejarah Perpolitikan Indonesia
Gerakan-gerakan politik islam di indonseia
16 XIV Islam dan Kepemimpinan Masa depan Pandangan Para Tokoh
Peluang dan Hambatan
Kekuatan dan kelemahan

Metode Penyampaian
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan Mandiri dan Kelompok
4. Active Learning

4. Literatur
a. Al Qur’an dan terjemah, depag RI
b. Fiqih Siyasah, Imam al-Mawardi
c. Fiqih Siyasah , Yusuf al-Qaradhawi
d. Fiqih Siyasah, Ibnu Taymiyah


5.Unsur Penilaian:
a. Tugas /Quis
b. Mid Smester
c. Ujian Semester
d. Kepribadian


6. Evaluasi
A . Quis
B . UTS
C. UAS
DosenM.Samson Fajar, M, Sos.I
NBM: 996544